Rodzina zastępcza

Opieka rodzinna może przybierać różne formy, w zależności od tego, kto chce się opiekować dzieckiem i ile wsparcia jest potrzebne. Czasami w środowisku życia dziecka potrzebna jest rodzina zastępcza. Są to osoby, które pełnią funkcję jego opiekunów. Czy każdy może zostać rodzicem zastępczym? Dowiedz się więcej.

Kto może założyć rodzinę zastępczą?

Rodzina zastępcza to rodzaj rodzinnej pieczy zastępczej sprawowanej nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. W Polsce rodzicem zastępczym może zostać osoba samotna, niepozostająca w związku małżeńskim lub małżonkowie, którzy:

 • przebywają na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nigdy nie odebrano, ograniczono lub zawieszono im władzy rodzicielskiej;
 • jeżeli mają nałożone alimenty, płacą je regularnie;
 • nie są ograniczeni lub pozbawieni w zdolności do czynności prawnych;
 • są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki do zaspokojenia jego potrzeb rozwojowych;
 • posiadają zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
 • otrzymali pozytywną opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzina zastępcza – czy to dla mnie?

Podjęcie decyzji o założeniu rodziny zastępczej wymaga dokładnych przemyśleń. Przede wszystkim przybrane dziecko potrzebuje od swoich przybranych rodziców bezpieczeństwa, zrozumienia, uczucia i cierpliwości. Bezpieczna przystań, czyli dom pełen miłości, szacunku i spokoju to ważna podstawa dobrego rozwoju dziecka.

Nikt nie oczekuje, że rodzice zastępczy będą doskonali. Jednak są pewne pytania, które należy sobie zadać z wyprzedzeniem, na przykład:

 • Czy jestem człowiekiem otwartym i silnym psychicznie?
 • Czy mój styl życia jest dostosowany do dzieci? Czy mam doświadczenie rodzicielskie?
 • Czy jestem zabezpieczony finansowo?
 • Czy jestem gotów traktować przysposobione dzieci z szacunkiem?
 • Czy w mojej rodzinie panuje serdeczna i tolerancyjna atmosfera?

Rodzina zastępcza powinna również stale mieć kontakt z psychologiem, by otrzymywać wsparcie i pomoc w ewentualnych problemach wychowawczych.